CONVENIS

CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ D’AVIADORS DE LA REPÚBLICA, L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS - ESTACIÓ TERRITORIAL DE RECERCA PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

A Barcelona, 30 de maig de 2008

REUNITS

El senyor Ramon Arnabat Mata, amb DNI núm. 37.686.849-S, que actua en nom i en representació de L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENS – ESTACIÓ TERRITORIAL DE RECERCA PENEDÈS: LES FORCES AÈRIES DE LA REPÚBLICA ESPANYOLA (FARE), en ús de les facultats de representació concedides com a President de l’Institut i Director de l’Estació Territorial,

El senyor Antoni Vilella Vallès, amb DNI núm. 36.276.941F que actua en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ D’AVIADORS DE LA REPÚBLICA – ADAR BARCELONA com a president de la Junta Directiva de dita entitat domiciliada al carrer Guifré número 8, baixos de Barcelona,

El senyor Jordi Girona Alaiza, amb DNI núm. 36.949.338E en qualitat d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb NIF núm. P-0825100-A, per acord del Ple de la Corporació de data 16 de juny de 2007. Les tres parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a l’atorgament de convenis, i diuen

ANTECEDENTS

L’Estació Territorial de Recerca Penedès és un projecte creat i desenvolupat en conveni de col•laboració entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, que té com objecte la recerca en l'entorn del patrimoni i dels espais històrics de la Guerra d'Espanya (1936-1939) principalment a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès i, en especial, a l'estudi dels antics camps de vol construïts per l'aviació republicana al llarg de 1937 i 1938 i emprats fins les acaballes del conflicte a Catalunya el gener de 1939.

L’Institut d’Estudis Penedesencs és una associació cultural sense ànim de lucre que té per objectiu la investigació, l’estudi i la divulgació de les ciències naturals, la història i l’arqueologia, entre d’altres àmbits.

En els darrers anys l’Institut d’Estudis Penedesencs, mitjançant el seu projecte de recerca i divulgació històrica Tots els Noms (El Penedès, 1931-1978) ha desenvolupat, entre d’altres activitats, una tasca rellevant en tot allò referent a la història i al patrimoni de les forces aèries de la República Espanyola.

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos des de l’any 2004 ha realitzat diverses activitats relacionades amb el reconeixement de la tasca de l’aviació republicana a la guerra civil, i amb la recuperació del patrimoni material i immaterial de l’aviació republicana i la seva difusió, atenent a l’existència al municipi d’un camp d’aviació de la República, dins la xarxa de camps de vol del Penedès coneguts amb el nom del “Vesper de la Gloriosa”.

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos dóna suport a l’Estació Territorial de Recerca Penedès, posant a la seva disposició tota la infraestructura necessària per dur a terme el desenvolupament del seu projecte, entre ells l’espai físic situat en la Biblioteca Municipal per dur a terme funcions d’oficina i de Centre de Documentació.

L’Associació d’Aviadors de la República ADAR Barcelona, és una entitat sense afany de lucre i cap tendència o ideologia política, constituïda amb la finalitat de promoure l’ajut entre els seus associats i destinada a la divulgació de la història i d’aquells que van formar part de l’aviació republicana durant la Guerra Civil espanyola de 1936 – 1939.

Que les tres entitats signants d’aquest conveni comparteixen el compromís de sumar esforços per tal crear i mantenir un Centre d’Interpretació i Documentació de l’Aviació i la Guerra Civil a Catalunya, que estarà situat al municipi de Santa Margarida i els Monjos, el titular del qual serà l’Ajuntament, en consorci o qualsevol altre fórmula de col•laboració amb les Institucions i Entitats que es consideri oportú.

És per això que els compareixents

ACORDEN

Subscriure el present conveni de col•laboració d’acord amb les següents

CLÀUSULES

El present conveni té per objecte establir el marc de col•laboració entre l’Institut d’Estudis Penedesencs – Estació Territorial de Recerca Penedès i l’Associació d’Aviadors de la República (ADAR-Barcelona) i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Els acords establerts per les tres entitats seran essencialment, i sense excloure altres col•laboracions:

1. L’Estació Territorial de Recerca Penedès s’encarregarà d’inventariar, ordenar, catalogar i digitalitzar la documentació relativa a les Forces Aèries de la República Espanyola aplegada en l’Arxiu de l’ADAR de Barcelona.

2. Que l’Associació d’Aviadors de la República ADAR-Barcelona farà donació d’aquests fons documentals i objectuals al Centre d’Interpretació i Documentació de l’Aviació i la Guerra Civil a Catalunya situat a Santa Margarida i els Monjos, el qual ja disposa de diversos fons documentals propis, fruit de les diverses activitats relacionades amb la recuperació de la memòria oral i d’elements patrimonials efectuades al municipi d’ençà l’any 2004, i dipositari dels resultats documentals i materials que es vagin aconseguint fruit del treball de recerca dut a terme des de l’Estació Territorial.

3. Que l’Estació Territorial de Recerca Penedès i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos vetllaran per la conservació i difusió dels materials dipositats per l’ADAR-Barcelona en el marc del Centre d’Interpretació i Documentació.

4. Que el fons documental inventariat i digitalitzat formarà part d’una única unitat documental sota el nom de Fons ADAR-Barcelona mantenint la seva pròpia singularitat, i al qual s’hi podrà anar afegint altre tipus de documentació que pugui anar apareixent fruit de recerques o donacions de l’entorn dels associats a l’ADAR.

5. Que l’esmentat fons documental estarà a disposició dels membres i investigadors vinculats a l’Associació d’Aviadors de la República ADAR, amb la finalitat de promoure’n la recerca i, si s’escau amb l’elaboració de publicacions.

6. Que l’ADAR col•laborarà en l’assessorament a l’Estació Territorial de Recerca Penedès en la creació del Centre de Documentació esmentat, i facilitarà els contactes amb els testimonis i els seu familiars per tal de poder anar ampliant els documents i testimonis del fons.

I, com a prova de conformitat, els compareixents signen per triplicat el present document, en la data i el lloc de l’encapçalament.

Ramon Arnabat Mata

President de l’Institut d’Estudis Penedesencs

Director de l’Estació Territorial de Recerca Penedès

Antoni Vilella Vallès

President de l’Associació d’Aviadors de la República (Barcelona)

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS I L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, PER A LA CREACIÓ DE L’ESTACIÓ TERRITORIAL DE RECERCA PENEDES

Barcelona, 20 de desembre de 2007

D’una part, l’Hble. Sr. Josep Huguet i Biosca, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu el Decret 421/2006, de 28 de novembre, i d’acord amb la competència que li atorga l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre.”, de l’altra el Sr. Joan Solé Bordes president de l’Institut d’Estudis Penedesencs, i de l’altra, l’Il·lm. Sr. Jordi Girona Alaiza, Alcalde de Santa Margarida i els Monjos.

Les parts es reconeixen plena capacitat per efectuar aquest acte i

EXPOSEN:

Que l’Institut d’Estudis Penedesencs és una associació cultural sense ànim de lucre que té per objectiu la investigació, l’estudi i la divulgació de les ciències naturals, la història i l’arqueologia, entre d’altres àmbits.

Que en els darrers anys l’Institut d’Estudis Penedesencs, mitjançant el seu projecte de recerca i divulgació històrica Tots els Noms (El Penedès, 1931-1978), ha desenvolupat, entre d’altres activitats, una tasca rellevant en tot allò referent a la història i al patrimoni de les forces aèries de la República Espanyola, la qual ha comptat amb el suport rellevant de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Que l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos treballa en la recuperació de la Memòria Històrica, i de la història del “Vesper de la Gloriosa” (Els camps d’aviació republicans al Penedès) i de l’aviació republicana en general, i del camp d’aviació i els serveis annexos durant la Guerra Civil als Monjos.

Que aquest projecte de recerca està sent desenvolupat per investigadors de l’Institut d’Estudis Penedesencs i investigadors col·laboradors de la Universitat de Barcelona sota la direcció del Dr. Ramon Arnabat i Mata.

Que és voluntat del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa col·laborar en la recuperació del patrimoni material, arqueològic, paisatgístic, iconogràfic i documental en general, així com en la generació de coneixement i sabers a l’entorn de la història de les forces aèries de la República Espanyola mitjançant la col·laboració en la creació de l’Estació Territorial del Penedès.

Que el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008 (PRI), aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, estableix com a línia prioritària la recerca en desenvolupament social i cultural la qual inclou diversos camps de les ciències socials i de les humanitats, entre d’altres, l’arqueologia i la història de Catalunya.

Es per això que els compareixents

ACORDEN

Subscriure el present conveni de col·laboració d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

El present conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, per a la creació de l’Estació Territorial de Recerca del Penedès.

Els objectius de l’Estació Territorial de Recerca del Penedès per al període 2007-2010, seran essencialment, i sense excloure activitats complementàries:

1. Recollir documentació textual, iconogràfica, cinètica, cartogràfica sobre la història de les Forces Aèries de la República Espanyola (FARE) i sobre la guerra aèria del període 1936-1939 en el conjunt de Catalunya.

2. Recollir testimonis orals (pilots, mecànics, personal auxiliar, civils, etc) sobre la història de les FARE, sobre el desenvolupament de la guerra aèria del període 1936-1939 en el conjunt de Catalunya, i l’impacte que va tenir sobre les poblacions afectades.

3. Servar i digitalitzar la documentació relativa a les FARE, a partir de l’arxiu de l’ADAR (Associació d’Aviadors de la República) de Barcelona, i d’altres fons documentals i gràfics, per tal de configurar un arxiu i una biblioteca temàtica sobre les FARE.

4. Documentar els diferents elements d’arqueologia industrial vinculats a la construcció i manteniment d’avions durant el període 1936-1939.

5. Documentar i estudiar les restes arqueològiques i paisatges vinculats als camps d’aviació de les FARE i molt singularment els del denominat “Vesper de la Gloriosa” (aeròdroms de Pacs - Vilafranca del Penedès, Sabanell - El Pla del Penedès, Santa Oliva - El Vendrell i Els Monjos; fàbriques de material aeronàutic: Monjos, Vilafranca, Vilobí; Escola de Pilots de Sant Sadurní d’Anoia - Subirats, així com els refugis antiaeris i altres vestigis.

6. Posada en valor del patrimoni vinculat a la història de les FARE des del punt de vista turístic i de les indústries culturals. (Creació d’un centre d’interpretació de les FARE als Monjos, adequació dels camps d’aviació per les visites, etc).

7. Preparació de material didàctic i guies didàctiques per a alumnes d’ESO i Batxillerat, i pel públic en general sobre les FARE i el centre d’interpretació.

Segona. Vigència

La vigència d’aquest conveni és des de l’1 de gener de 2007 fins el 31 de desembre de 2010.

Tercera. Seguiment i avaluació dels resultats

S’estableix una Comissió de Seguiment que estarà integrada per un representat de cada una de les institucions signatàries d’aquest conveni. Aquesta Comissió de seguiment s’haurà de reunir un cop a l’any mentre sigui vigent aquest conveni i haurà de fixar els indicadors mitjançant els quals s’avaluarà el grau d’acompliment dels objectius establerts a la clàusula primera d’aquest conveni.

Quarta. Aportacions de les parts signatàries

El Departament competent en matèria de Recerca farà una aportació anual a l’Institut d’Estudis Penedesencs que es destinarà al finançament del programa d’activitats d’acord amb les distribucions pressupostàries per als anys 2007, 2008, 2009 i 2010 que figuren a l’annex 1 del present conveni.

Aquestes aportacions anuals, han estat aprovades per Acord de Govern de 6 de novembre 2007 i són les que s’indiquen a continuació:

2007: 79.000 €, els quals aniran a càrrec de la partida IU0421 D/482000100/5710 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2007.

2008: 180.000 € els quals aniran a càrrec de la partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2008 equivalent a la partida IU0421 D/482000100/5710 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2007.

2009: 180.000 € els quals aniran a càrrec de la partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2009 equivalent a la partida IU0421 D/482000100/5710 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2007.

2010: 180.000 € els quals aniran a càrrec de la partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010 equivalent a la partida IU0421 D/482000100/5710 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2007.

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos facilitarà la infraestructura i es farà càrrec de les despeses que aquesta generi, perquè els investigadors puguin desenvolupar el seu treball (local, ordinador, connectat a internet, telèfon, ...)

Cinquena. Despeses subvencionables

Seran subvencionables aquelles despeses de funcionament descrites al programa d’activitats (ANNEX I) que s’hagin efectuat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any del programa al que fan referència i s’hagin pagat efectivament abans de l’acabament del termini de justificació.

En cap cas seran subvencionables les despeses d’inversió.

Sisena. Compatibilitat del finançament amb altres fons

Les aportacions del Departament competent en matèria de Recerca a l’activitat finançada seran compatibles amb qualsevol altre ajut, ingrés o recurs obtingut per l’Institut d’Estudis Penedesencs, sempre que conjuntament no superin l’import total del cost de l’activitat finançada.

Setena. Subcontractació de l’activitat subvencionada

L’Institut d’Estudis Penedesencs podrà concertar amb tercers l’execució total o parcial de l’activitat subvencionada amb les limitacions establertes a l’article 29.7 de la Llei General de Subvencions i a l’article 68.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions.

En cap cas es podran subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat.

Quan l’activitat concertada amb tercers superi la quantia de 30.000,00 € en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 € en el cas de subministrament de béns d’equip o de prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, l’Institut d’Estudis Penedesencs haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per a les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi un mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la signatura del conveni.

L’elecció entre les ofertes presentades s’haurà de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia.

A més, quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20% de l’import total de la subvenció i aquest sigui superior a 60.000,00 €, la subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents:

- Que el contracte se subscrigui per escrit.

- Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Director general de Recerca.

No es podrà fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment d’aquests requisits.

Els contractistes estaran obligats només davant l’Institut d’Estudis Penedesencs, que assumirà la responsabilitat total de l’execució de l’activitat subvencionada davant el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

L’Institut d’Estudis Penedesencs serà responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers, aquests respectin el deure de col·laboració i la obligació de facilitar tota la documentació que els sigui requerida en l’exercici de les funcions de control que corresponen al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, a la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

Vuitena. Pagament

El Departament competent en matèria de Recerca tramitarà el pagament de l’aportació per a l’any 2007 en un sol lliurament un cop signat el present conveni, sense que sigui necessària la presentació de garanties atès l’ànim no lucratiu de l’entitat subvencionada.

Els pagaments de les aportacions per als anys 2008, 2009 i 2010 es tramitaran prèvia presentació de la documentació justificativa a què fa referència la clàusula novena.

Novena. Excés de finançament sobre el cost de l’activitat i devolució a iniciativa del perceptor

Si es produís un excés de finançament respecte del cost del projecte o l’activitat l’Institut d’Estudis Penedesencs haurà de reintegrar l’excés junt amb els interessos de demora.

En el cas que aquest excés de finançament es produís per la confluència de subvencions percebudes per l’Institut d’Estudis Penedesencs de diferents Entitats Públiques respecte del cost de l’activitat, l’Institut d’Estudis Penedesencs haurà de reintegrar l’excés de finançament a favor de les Entitats atorgants en proporció a les subvencions concedides per cadascuna d’elles.

L’Institut d’Estudis Penedesencs podrà fer una devolució voluntària de l’import equivalent a l’excés de finançament més els interessos de demora mitjançant un ingrés al compte restringit d’ingressos de la Generalitat de Catalunya, abans de la finalització del termini de justificació. Caldrà adjuntar el resguard d’aquest ingrés a la justificació corresponent.

Si un cop presentada la justificació davant el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa aquest adverteix l’excés de finançament, exigirà a l’Institut d’Estudis Penedesencs el reintegrament per l’import total de l’excés fins el límit de la subvenció atorgada.

Desena. Justificació

L’Institut d’Estudis Penedesencs haurà de justificar les aportacions del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa mitjançant la presentació de la documentació següent:

- Memòria anual d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

- Memòria econòmica justificativa del cost anual de les activitats realitzades expedida pel responsable econòmic de l’Institut d’Estudis Penedesencs on s’expressi que la subvenció s’ha registrat en la comptabilitat de l’institut, que els fons percebuts s’han destinat a realitzar l’activitat per a la qual varen ser concedits i que la documentació original acreditativa de la despesa realitzada es troba a les dependències de l’Institut d’Estudis Penedesencs, a disposició del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes. A la memòria econòmica s’adjuntarà una relació detallada de les despeses de l’activitat amb identificació del creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i, en el seu cas, la data de pagament.

- Justificants originals de les despeses a càrrec de la subvenció (factures i/o comprovants de pagament), acompanyats d'una relació numerada, d'acord amb els conceptes detallats al pressupost que es va adjuntar a la sol·licitud de subvenció. Dels justificants originals se'n quedarà còpia autèntica la unitat responsable de la instrucció del procediment, un cop segellat l'original on es farà constar l'òrgan que concedeix la subvenció, l'import d'aquesta i/o el percentatge subvencionat.

- Quan l’activitat hagi estat finançada, a més de la subvenció, amb fons propis o altres fons de finançament o recursos s’haurà d’especificar en el certificat l’import, procedència i aplicació d’aquests altres fons a l’activitat subvencionada.

- En el cas de subcontractació de l’activitat subvencionada, si s’escau i en aplicació de l’article 31.3 de la Llei General de Subvencions, les tres ofertes demanades als proveïdors i memòria d’elecció en el cas que no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

- En el seu cas, comprovant del reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats i els interessos derivats dels mateixos, així com els comprovants dels respectius reintegraments a la resta d’Entitats públiques atorgants.

Aquesta documentació s’haurà de presentar durant els dos primers mesos de l’any següent als quals fa referència la documentació.

Onzena. Resolució del conveni

El present conveni podrà ser resolt per mutu acord entre les parts o per incompliment de qualsevol de les parts.

L’incompliment per part de la l’Institut d’Estudis Penedesencs comportarà, a més de la revocació de la subvenció, l’obligació de reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes en execució del present conveni, en funció del grau d’incompliment, i el pagament dels interessos legals que hagin meritat.

I, com a prova de conformitat, els compareixents signen per duplicat el present document, en la data i el lloc de l’encapçalament.

Josep Huguet i Biosca
Conseller d’Innovació Universitats i Empresa
Joan Solé Bordas
President de l’ Institut d’Estudis Penedesencs
Jordi Girona Alaiza
Alcalde de Santa Margarida i els Monjos

Descarregeu document en format PDF


© Estació Territorial de Recerca Penedès
Carrer del Cadí núm. 2 (Biblioteca municipal) 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel: 93 898 04 09 (només matins) | Apartat de correus núm. 48
informacio@aviacioiguerracivil.com

Institut d´estudis Penedesencs Generalitat de Catalunya Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Quadrícula w+m: Disseny i programació web