Bases

L’ESTACIÓ TERRITORIAL DE RECERCA PENEDÈS, dedicada a l’estudi de les Forces Aèries de la República Espanyola, i l’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, convoquen el II PREMI AVIACIÓ I GUERRA CIVIL 2010, amb l’objectiu de fomentar la recerca sobre el paper de l’aviació durant la guerra civil espanyola.

1. Característiques del premi
Aquest premi s’atorgarà a la millor recerca inèdita sobre la història o el patrimoni de l’aviació durant la guerra civil espanyola (1936-1939).

2. Dotació del premi
El II PREMI AVIACIÓ I GUERRA CIVIL 2010 està dotat amb 500 €. L’import es farà efectiu en el moment del lliurament del premi durant el mes de març de 2010, coincidint amb l’estrena de l’aeròdrom dels Monjos com a base operativa de l’aviació republicana.

3. Candidats
Podran optar-hi totes les persones a títol individual o col•lectiu que presentin un treball de recerca d'acord amb aquestes bases.

4. Documentació
Els candidats hauran de trametre a la seu de l’ESTACIÓ TERRITORIAL DE RECERCA PENEDÈS (carrer del Cadí núm. 2 o a l’apartat de correus, núm. 48, 08730 de Santa Margarida i els Monjos), el text del treball en format paper (3 còpies) i en format digital (Word o PDF). Les còpies s’acompanyaran d’una plica tancada a l’interior de la qual constarà el nom, cognoms, adreça postal i electrònica i telèfon de contacte de l’autor o autora del treball.

5. Característiques del treball
Els treballs que es presentin hauran de reunir les següents característiques:

  • A) Hauran de ser inèdits.
  • B) La seva extensió mínima serà de 30 pàgines (60.300 caràcters amb espais) i com a màxim de 60 pàgines (120.600 caràcters amb espais).
  • C) El redactat podrà ser en qualsevol de les quatre llengües oficials de l’Estat espanyol (català, castellà, basc i gallec).
  • D) Les referències documentals i bibliogràfiques s’hauran de fer en notes a peu de pàgina i amb una bibliografia i relació de fonts consultades al final del text.
  • E) Els textos poden anar acompanyats d’imatges, gràfiques, quadres i apèndix.

6. Termini de presentació de la documentació
Els candidats podran presentar la seva documentació fins el dia 15 de febrer de 2010 a la Secretaria del Premi (en persona a la seu de l’ETRP, carrer Cadí num. 2 de Santa Margarida i els Monjos o per correu postal a l’apartat de correus, núm. 48, 08730 de Santa Margarida i els Monjos).

7. El jurat
El jurat, el veredicte del qual serà inapel•lable, estarà integrat per tres historiadors nomenats per l’Estació Territorial de Recerca Penedès, un representant de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i un representant de l’Associació d’Aviadors de la República (ADAR-Barcelona).

8. Veredicte del jurat
El veredicte del jurat es farà públic en el mes de març de 2010, i el premi es lliurarà al municipi de Santa Margarida i els Monjos. El Jurat qualificador queda facultat per declarar desert el premi si considera que cap dels treballs n’és mereixedor.

9. Propietat dels treballs
El treball guardonat restarà en propietat de les entitats organitzadores que es reserven el dret de comercialitzar i distribuir els treballs publicats. La resta dels treballs presentats podran ser retirats de la seu de l’Estació Territorial de Recerca Penedès durant el període d'un mes a partir del dia de l'emissió del veredicte. Si passat aquest termini no han estat reclamats i retirats personalment o mitjançant una persona acreditada, restaran en poder i propietat dels organitzadors del premi. Els treballs no seleccionats poden presentar-se en d’altres convocatòries d’aquest Premi.

10. Publicació
El treball premiat es publicarà en format d’article a la revista Ebre 38. El Jurat podrà aconsellar la publicació d’algun dels treballs no premiats a la citada revista, sempre i quan el seu autor hi estigui d’acord.

11. Altres
Tot allò que no queda previst en aquestes bases serà resolt per les entitats convocants sense dret a cap mena de reclamació.
Pel fet de participar els concursants accepten íntegrament aquestes bases, així com les decisions del jurat.


© Estació Territorial de Recerca Penedès
Carrer del Cadí núm. 2 (Biblioteca municipal) 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel: 93 898 04 09 (només matins) | Apartat de correus núm. 48
informacio@aviacioiguerracivil.com

Institut d´estudis Penedesencs Generalitat de Catalunya Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Quadrícula w+m: Disseny i programació web